วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา / เทศบาลเมืองคลองแห
ที่ สข 52606/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

เรื่องเดิม
ตามที่กองการศึกษา/เทศบาลเมืองคลองแห ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการพัฒนาสื่อต่างๆให้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่อไป

ข้อเท็จจริง
ในปีงบประมาณ 2552 กองการศึกษา/เทศบาลเมืองคลองแห จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฏาคม 2552ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดกระบี่ โดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2552 พร้อมนี้ได้แนบโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ(นางนันท์นภัส ยิ่งเฮง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ถือเป็นประสบการณ์และวิธีการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะจะได้นำสิ่งที่พบเห็น ข้อดีจากการดูของจริงมาใช้ปรับปรุงในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ดีด้วยอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงแผนการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อต่างๆให้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
2.5 เพื่อเปิดโลกทัศน์ และหาประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมาย ประมาณ 40 คน
- ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการเพื่อ ขอความเห็นชอบต่อนายกเทศมนตรี
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการ
4.4 ดำเนินการตามโครงการ
4.5 สรุปผลและประเมินผลโครงการรายงานต่อนายกเทศมนตรี

5. ระยะเวลาดำเนินการ
- ....................................................................................................................................

6. สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และกระบี่

-2-
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห

8. งบประมาณ 80,000.-บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
- เบิกจ่ายจากกองการศึกษา แผนการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรองรับและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.-บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)

9. การประเมินผล
- ประเมินจากแบบสอบถาม
- การสรุปอภิปราย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น
10.2 สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ มาจัดทำแผนการสอนและปรับปรุงแผนการสอนเพื่อ
นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
10.3 ครูผู้ดูแลเด็กมีแผนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.4 เด็กมีความพร้อม ในทุกๆด้านแบบองค์รวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย


ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายอธิวัฒน์ ผ่องใส) (นางนันท์นภัส ยิ่งเฮง)
นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายสนิท ชายสุด) (นางสุปรียา กู้ก้องเกียรติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ ผู้วินิจฉัยโครงการ
(นางสาวทัชชา บำเรอจิต) (นายธีรพงษ์ อัศวดารากร)
รองปลัดเทศบาลเมืองคลองแห ปลัดเทศบาลเมืองคลองแห


ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเสริญ สาสุธรรม) (นายอภิชาติ สังขาชาติ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลเมืองคลองแห
ที่
รายการ
จำนวนเงิน
อัตราตามระเบียบ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
Üค่าใช้สอย 40,000.-บาท
1.
ค่าอาหาร

27,000.-
ระดับต้น,ราชการ
สถานที่ราชการ
- จัดไม่ครบ ไม่เกิน 300.-/วัน/คน
- จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 500.-/วัน/คน
สถานที่เอกชน
- จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 800.-/วัน/คน
- จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน600บาท/วัน/คน
(บัญชีหมายเลข 9)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมของ อปท พ.ศ. 2549 ข้อ 15 (13)

2.
ค่าที่พัก

27,000.-
750.-/คน/คืน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 ข้อ 18 (3)
3.
ค่าพาหนะเดินทาง


20,000.-
ตามที่จ่ายจริงและประหยัด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมของอปท พ.ศ. 2549 ข้อ 19 (2)
4.
ค่าของที่ระลึก

5,000.-
ไม่เกินชิ้นละ 1,500.-
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท พ.ศ.2549 ข้อ 15 (9)

Üค่าวัสดุ 1,000.- บาท
1.
ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ1,000.-
ตามที่จ่ายจริง/จำเป็นและประหยัด
- ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท พ.ศ.2549 ข้อ 15 (3)(4)(5)


รวมทั้งสิ้น 80,000.-บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
***ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ ตามค่าใช้จ่ายจริงและไม่เกินตามที่ระเบียบกำหนด***
หมายเหตุ หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดังนี้
1. ค่าอาหาร แนบใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน พร้อมรายการอาหารจากผู้ประกอบการ
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าใช้สอย แนบหลักฐานตามระเบียบฯ พัสดุพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ
3. ค่าที่พัก ให้แนบ Folio 2 คน/1 ห้อง
4. ค่าของที่ระลึก ให้แนบเอกสารตามระเบียบพัสดุและใบเสร็จรับเงิน
กำหนดการโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบแบที่ 1เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
********************
วันที่หนึ่ง
08.30 น. !ลงทะเบียน
09.00 น. !พิธีเปิดโครงการ
!แนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทม.คลองแห โดยนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห
!แนวทางการ/วิธีการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
!แนวทางการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. !การจัดการศึกษา/เทคนิคการสอนแนวใหม่(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
!นันทนาการ
วันที่สอง
07.00 น !ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน
07.30 น. !ศึกษาดูงานโรงเรียน.........................................................................
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น !ออกเดินทางจังหวัดพัทลุง
14.30 น. !ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลเมืองพัทลุง
16.00 น. !เดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช
18.00 น. !ถึงที่พัก...............................................................................................
!รับประทานอาหารค่ำ /นันทนาการและสรุปการศึกษาดูงาน
วันที่สาม
06.00 น !รับประทานอาหารเช้าที่พัก
07.00 น. !ออกเดินทางจากที่พักไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี
!ศึกษาดูงานโรงเรียน..............................................................................
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น !ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่
16.00 น. !ถึงจังหวัดกระบี่ เข้าที่พัก (ไร่เลย์รีสอร์ท อ่าวนาง กระบี่)
18.30 น. !รับประทานอาหารค่ำ /นันทนาการและสรุปการศึกษาดูงาน
วันที่สี่
07.00 น. !รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. !การสัมมนากลุ่มย่อย แนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. !การสัมมนากลุ่มย่อย แนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (ต่อ)
!กิจกรรมสันทนาการ
17.00 น. !พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. ! ประทานอาหารค่ำ
!สรุปการศึกษาดูงาน
วันที่ห้า
07.30 น. !ออกเดินทางกลับเทศบาลเมืองคลองแห
12.00 น. !ถึงเทศบาลเมืองคลองแหโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์รูปแบแบที่ 2กำหนดการโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
********************
วันที่หนึ่ง
08.30 น. !ลงทะเบียน
09.00 น. !พิธีเปิดโครงการ
!แนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทม.คลองแห โดยนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห
!แนวทางการ/วิธีการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
!เดินทางไปศึกษาดูงาน.....................................................................
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
!ถึงจังหวัดกระบี่ (เข้าที่พัก)
18.30 น. !รับประทานอาหารค่ำ
!นันทนาการ
วันที่สอง
07.00 น !ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน
07.30 น. !ศึกษาดูงานโรงเรียน.........................................................................
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น !ศึกษาดูงาน..........................................................................................
17.30 น. !เข้าที่พัก
!รับประทานอาหารค่ำ /นันทนาการและสรุปการศึกษาดูงาน
วันที่สาม
07.00 น. !รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. !การสัมมนากลุ่มย่อย แนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
12.00 น. !รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. !การสัมมนากลุ่มย่อย แนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (ต่อ)
!กิจกรรมสันทนาการ
17.00 น. !พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. ! ประทานอาหารค่ำ
!สรุปการศึกษาดูงาน
วันที่สี่
07.30 น. !ออกเดินทางกลับเทศบาลเมืองคลองแห

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์